Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologiwebid lwanhkae saeet rarhcu , hcitepyoerayy, toemyahain konehtote hcwmaarr myarr k loteaarr, ray nyaitnyammhu myarr nhaint laalyar htoutpankyay myarraatwat dyaut dharat myay sya jar nhaint poesaatsayy myarr aahcarrhtoe swinpyin lakhkanar sirasai . makyaarsayyme nhait myarrtwin aasopar aawgellnait nhaint rayshi taitan hcitepyoerayy lhuutsharrmhumyarr aatwat rashilartae samarrroekya laalyarhcitepyoerayy eat pyinp sabharwapaatwaannkyin aapaw saatroutmhu myarr s an kyin nay tae taanpyan shihkaesai . de lhuutsharrmhu rae noutkwalk aadhik aainaarrhcutway taithkumhar pahtam usone 1991 hkunhait aawgellnait aahcarraahcar aasiaamhaatpyu hkyinn nhaintlaee decoupling aahpyit luusimyarr konehcai hkyaatesaat laalyar htoutpankyay htwat aasaint twin dutiyaaamyint 2005 hkunhaitmhar shurae bhone hcitepyoerayy sinerarpawlahce (CAP) eat pyupyinpyaungglellrayy hcatainhkaesaw urawpasamagg, hpyithkaesai . aawgellnait hcitepyoerayy eat kyeehtwarr mhu htokaeshoetsaw paungghcaee poe mwhar hceman hkaant hkwalrayy nhaint rwayhkyaal mwaymyauurayy aahpyit aahcarrhtoe naeepanyarmyarr sutaysan saattamtoe hkaesai . makyaarmek hkayatrayhceekyaungg naeepanyarsinerar toetaatmhutway myoeroebej pyupyin htarrsaw aahcarraahcarmyarr parwainsai . rawgar nhaint myayyar pyethceehkyinn hcitepyoerayy aatwat aadhik hcoerain puupaan mhumyarr sai yanae nhaityout shipartaal . upamar, Ug99 nwal kyount hpyitratae gyuan aapawko stem san hkyaayy taithku kautrawgar sai laatshitwin aarhparik talwhar nhaint aarsh shoet pya an nhaan naysai nhaint aahkyahoetsaw aahkyayaanaymyarraouttwin 70% shoetmahote hto htaat po saw seenhaan soneshonemhu kyount aadhik hcoerain puupaan mhumyarr hpyitpaw hcaysai .


kambhar hcitepyoe myay eat hkaant mhaannhkyay aarrhpyint 40% aalayyaanaat yu tya nyan hpyitpartaal . myayse lwhar nyan hpyinn eat laatshi hkayatrayhceekyaungg tai shin aarhparik mhar, titekyee aarhparikatite sabharw aarainnaamyitmyarr myarraatwat kulasamagg takkasol gar naraahkyayhcite Institute mhasai nhang a nye, 2025 hpyang inneat luu u rayrae 25% ko lote kyaway nine lim maal . laalyarmyay hpwalhcaeeponemhar aayuuaaseat Braudelian uarnpanyar rayshi taisout pone hpyitpartaal . pokyee tae aatineaatar twin laalyarmyay hpwalhcaeeponemhar pyinaal eat saungrwat lhuutsharrmhumyarr aapaw htaat, daysasinerar luumhurayy, yainkyaayymhu nhaint samine aahkyetmyarr pawtwin popyee mhaehko sai . nhaitpaunggmyarrhcwar tait u pyinnhtaansaw laalyarmyay muuward a pyayshinaysawlaee 2002 hkunhait laalyarmyay hpwalhcaeeponemharmakyaarme partitions kokarlaaapyee 1921 hkunhaittwin twae nhaint aatuu bhone myarrhcwarsaw shipartaal bhaalmhar polaan aatwat lopell . 2009 hkunhaittwin tarote myarreat hcitepyoerayy htotelotemhu aapyipyisinerarngwaykyayraanponengwayaahpwal ( aouttwin kyi par) sai nhang a nye, urawpasamagg, aindiy nhaint aamayrikaan k nouttaw shoet lite, kambharaakyeesone hpyithkaesai . hceepwarrrayypanyarshinmyarr hcitepyoerayy hcuhcupaungg aahkyet konehtote hcwmaarr ko tine tar nae de tine tar saw aarrhpyang United States mhar hcitepyoerayyk 1948 hkunhait htaataakyamhpyinn 1.7 s po aakyoe hpyithtwann sai . Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia - Agroteknologiwebid