Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx 2018 Phipha varalada kapa 21 phipha visava kapa hovega, phipha de maimbara aisosi'esanam di'am purasa kaumi timam du'ara lare ga'e ika cara sala atararasatari phutabala turanamainta. Isa nu rusa vica 14 juna tom 15 jula'i 2018 taka hona da faisala kita gi'a hai, jadom desa nu 2 dasabara 2010 nu hosatiga adhikara dite ga'e sana. Iha 2006 tom ba'ada hona vala pahila visava kapa hovega. Sare para ika satedi'ama de sathana yuropi'ana rusa vica hana, urala paharam de pachama vica yatara da prabadhana rakhana la'i. Pha'inala turanamainta vica 32 rasatari timam samala honagi'am, jisa vica 31 timam ku'alipha'iga pratiyogatavam ate apane apa hi yogata prapata mezabana tima du'ara niradharata kiti'am janagi'am. 32 Timam vicom 20, 2014 vica turanamainta de akhari turanamainta tom ba'ada baika-tu-baika di bhumika nibha'ega, jisa vica sabaka caimpi'ana jaramani ate barazila di'am sari'am aidisanam vica bhaga laina di iko tima hovegi, jadom ki a'isalainda ate panama dovam nu apana phipha visava kapa de pahile hazari. 11 Sahiram vica 12 thavam'te kula 64 maica khede janage. Pha'inala 15 jula'i nu lauzaniki satedi'ama vikhe masako vica hovega. Visava kapa de jetu 2021 phipha kanaphaidaresanaza kapa la'i yoga honage.

Dara'a 1 dasabara 2017 nu, masako vica raja karamalina pailesa vikhe 18:00 Aima'aisake vikhe ayojita kita gi'a si. 32 Timam nu cara de atha samuham vica samala kita gi'a si. Dara'a la'i, timam nu akatubara 2017 de phipha visava rainkiga de adhara te cara baratanam vica vadi'a gi'a si. Pota 1 vica mezabana rusa (jinham nu ahuda A1 de apane apa saumpi'a gi'a si) ate sata sabha tom vadhi'a timam, pota 2 vica agali vadhi'a atha timam, ate isa tar'ham baratana 3 ate 4 la'i. Iha pichale dara'a nalom vakhari si, jithe kevala pota 1 phipha darajabadi'te adharita si jadaki baki baratana bhugolika vicaram' te adharata sana. Halanki, aje vi isa tatha nu ka'ima rakhi'a gi'a si ki yu'e'i'e nu chada ke, iko kanaidarasana de timam nu garupa sateja la'i ika duje de virudha nahim khici'a gi'a si, jithe hareka garupa do timam taka si. Perihal Piala Dunia 2018